नेपाल को हाल सम्म को कोरोना तथ्यन्क ;

कोरोना सन्क्रमित : १२७७२
मृत्यु भएको : २८
ठिक भएका : ३०१३

आइसोलेसन मा : ९७३१
क्वारेन्टाइन मा : ६१७३१

पिसिआर पदिछण : २१५८३९
आर डिटी परिछण : २९६७६६

Source: MoHP (June28)