रसियामा कोरोन संक्रमण बाट ७ हजार भन्दा बढी व्यक्ति को मृत्यु भएको छ। रसियामा हाल सम्म ५ लाख ३५ हजार भन्दा बढी मानिस मा कोरोना संक्रमण को पुस्टि भएको छ। जस्मद्धे २ लाख ८० हजार भन्दा बढी व्यक्ति ठिक भैसकेका छन्। रसियामा हाल साम १ करोड ५० लाख भन्दा बढी व्यक्ति मा कोरोना संक्रमण को परिछण भएको छ।