नेपालमा कोरोना तथ्यन्क ;
सन्क्रमित.    : ६२११
मृत्यु.           : १९
ठिक भएका : १०४१

पी सि आर परिछण : १३८६८३
आर डि टि परिछण : २१९३३६

क्वारेन्टाइन मा     : १३३८२९
आइसोलेसना मा  : ५१५१

Source: Mohp (June.15)