नेपाल्लमा हाल सम्म को कोरोना तथ्यन्क ;

सन्क्रमित    : ३४४८
मृत्यु           : १३
ठिक भएका : ४६७

पी सि आर परिछण : ९६,२०५
आर डि टि परिछण : १,४५,०४९

क्वारेन्टाइन मा  : १,७०,७३२
आइसोलेसन मा : २९६८

बिस्वो भरिमा ६७,५०,५२१ सन्क्रमित जस मद्धे ३,९५,७७९ को मृत्यु ।

Source: MoHP