कोरोन संक्रमण को प्रादेशिक बिबरण , कुन प्रदेश मा कति संक्रमित , मृत्यु , आइसोलेसन र ठिक भएका तथ्य्नका हरु ;

प्रदेश न. संक्रमित संख्या मृत्यु ठिक भएका आइसोलेसन
प्रदेश १ १५७ ३० १५७ ४९० ४४ २० ४३३ ४७ २१
प्रदेश २ ४९० १०२ ४९०
प्रदेश ३ ४४ २० ४४
प्रदेश ४ २० २०
प्रदेश ५ ४३३ ४७ ४३३
प्रदेश ६ ४७ ४७
प्रदेश ७ २१ २१
जम्मा १२१२  २०६ १०००