नेपाल एर लाईन्सले नेपाली सेन द्वरा मगको समान लिएर आइपुगेको छ । बुद्धबार स्वास्थ्य सामग्री लिना गएको नेपाल एर लाईन्सको वाइड बडी आज बिहिबार काठमाडौं आइपुगेको छ । स्वास्थ्य साम्गरी चिन बाट ल्याइएको हो । एस्मा पि पि इ , परिछण किट र अरु स्वास्थ्य साम्ग्रीहरु छ ।