आम्फान साइक्लोनले भारत को ओडिसा र पस्छिम बाङ्गल लाई धेरै छेती पुरौएको छ । अहिले सम्म १० जना भन्दा बढी को ज्यान गएको र ५५०० भन्द बढी घर लाई छेती भएको छ । धेरै रुख हरु ढलेका छन बाटो हरु चारकेका छन

भारी बर्ष कारण कल कत्ता एर पोट पुरौ डुबानमा छ

 

 

बिभिन्न ठाउ को तस्विर हरु