थप ९ जना कोरोना सन्क्रमितको पुस्टी भएको छ । नेपाल मा कोरोना सन्क्रमित मो सन्ख्या २६७ पुगेको छ । ९ जना सम्क्रमित को पुस्टी नै स्वस्थ्य तथा जनसन्ख्या मन्त्रालय ले गरेको छ । सबै को अवस्था समान्य छ र स्वस्थ्य मन्त्रालय कै सम्पार्क मा छन ।