चिनको सेना को बिमानले स्वास्थ्या सामग्री हरु लिएर आज कथाम्न्दु आएको छ । यो स्वास्थ्य सामग्री चिनले नेपाली सेनाको सहयोग बापत ल्याइदिएको हो । स्वास्थ्य सामग्रीहरु चिनको चेंग्दु सहर बाट थ्रिबुवन विमानस्थल मा बिहान ९ बजे आइपुगेको हो । यो स्वास्थ्य सामग्रीमा मास्क , चस्मा, पीपी इ , थर्ममिटर लगायत का सामान हरु छ तर कति प्रमाण मा क छ भन्ने खुलेको छैन ।